Reference

Reference

Okruhy působení

 • Tvoříme pro mnoho obcí i měst (Litomyšl, Borová u Poličky, Poličky, České Libchavy
 • Navrhli jsme okolí mnoha významných firem
 • Dlouhodobě spolupracujeme s firmou G SERVIS, Vizualizace s.r.o a AGRO CS
 • Dotační tituly se zameřením na zeleň (100 % úspěšnost podaných projektů)
 • Stovky návrhů rodinných zahrad

Firmy a developeři

Agro CS a.s. - reprezentativní prostor, Česká Skalice

V areálu firmy došlo k návrhu pěkné plochy, obklopené firemními budovami s důrazem řešení na reprezentativní funkci. Kolem krásného starého cihlového komína došlo k vytvoření pergoly, respektující vzhled a historii místa, cestní síť i okraje záhonů jsou řešeny žulovou dlažbou, kterou měla firma k dispozici. Celá zbylá plocha je řešena geometricky s ohledem na uplatnění prezentace nabízených mulčovacích materiálů, trávníků apod. Rostlinné osázení není bohužel dotaženo dle projektu, liší se především výsadbové velikosti rostlin. Navržené osvětlení plochy nebylo prozatím realizováno.

Agro CS a.s. - relaxační prostor, Česká Skalice

Pro firmu Agro CS byl řešen volný zatravněný prostor, kterému byla primárně určena relaxační a rekreační funkce. Studie byly řešeny ve dvou variantách – přírodní a moderní. Počítá se se začleněním hřiště tenisového s umělým povrchem, s pergolou, plně využitý bude ohromný potenciál „vodního kanálu“, který prochází po hranici řešené plochy. Zakomponovány jsou relaxační prvky, mobiliář a stavba respektující tématiku rybolovu. Cestní síť je řešena podle varinat různými zpsoby, počítá se také s dřevěnými chodníky. Prozatím ve formě studií po vybudování hřiště pokračování spolupráce.

Husky Newag

Návrh okolí prezentačního rodiného domu

Formplast Purkert. - provozovna

Kolem firmy, zabývající se zpracováváním plastů bylo řešeno poměrně široké okolí. Osázení bylo plánováno s ohledem na minimalizaci údržby, ostatní funkce nebyly začleněny. Realizaci kvalitně provedla firma pana Svobody, která o plochu dodnes pečuje. Realizace přes 400.000 Kč

Lokalita Opatov

Zajištění harmonizace zeleně v obytných lokalitách

Města a obce

Borová u Poličky – revitalizace zeleně v intravilánu.

Projekt získal dotace z OPŽP. Projektovány byly nové výsadby v okolí katolického a evangelického kostela, dále kolem obecního úřadu a sportovního areálu a zahrady mateřské a základní školy. Ve všech lokalitách bylo projektováno i ošetření zeleně. Nyní probíhá realizace, pěstební opatření kompletně dokončená, u výsadeb hrubá terénní příprava, naše firma řeší autorský a technický dozor.

Borová u Poličky – Obnova krajinných struktur na katastru,.

V současné době je dokončen projekt založení nových liniových výsadeb a alejí na katastru obce Borová. Osázeny jsou turisticky významné cesty. Návrh respektuje požadavky CHKO a je podán do prioritní osy 6.3 Obnova krajinných struktur v rámci OPŽP.

Obec České Libchavy

V obci byly řešeny plochy vytipované plochy veřejné zeleně. Ve formě studie bylo řešeno ozelenění plochy, která bude sloužit jako park a zároveň navazuje na rekonstruovaný sběrný dvůr. Při prezentaci a prosazování tohoto záměru pomohly kvalitní vizualizace rekonstruovného sběrného dvora i navazujícího parčíku.

Dále bylo řešeno ozelenění svažitých ploch kolem nového multifunkčního hřiště, navazujícího na areál kolem restairace Habřinka. Většina výsadeb byla řešena s cílem rychlého zapojení rosltin, které jsou vesměs stálezelené a půdopokryvné. Vše doplňují dlouhodoběji květoucí trvalky a traviny, začleněno pro oživení je i suché kamenné koryto. Dořešeny budou „poutací prvky“ v podobě maket míčů a volnočasová náplň plochy, navazující n ahřiště, kde se uvažuje o lezecké stěně, trampolíně atd.

Obec Horní Újezd

V rodné obci bylo řešeno více vytipovaných ploch zeleně – jednak plochy s významnými dřevinami, které byly určeny na ošetření a plochy, kde bude založena nová zeleň. Projekt je podaný do dotačního titutlu z OPŽP do prioritní osy 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny.

Rekonstrukce náměstí v Proseči

Náměstí v Proseči volá po kompletní rekonstrukci zpevněných ploch i zeleně. Díky absolutní názorové odlišnosti místních obyvatel bude nutná celková vizualizace již ve stupni studie.

Rodinné zahrady

Pozemek kolem rozestavěného srubu v Berouně

Kolem krásného rozestavěného srubu v Berouně byl řešen ve formě obecné studie celý pozemek, spadající do CHKO Křivoklátsko. Podrobnějii bylo řešeno blízké okolí domu, kde je naprojektován rybník s ostrůvkem, dále parkovací kapacity, rozlehlá terasa, kamenité přírodní svahy a molo. Projekt byl řešen především jako určení směru vývoje tohoto pozemku a jako podklad pro kvalitní fotorealistické vizualizace, které slouží jako podklad pro prodej celého pozemku včetně jeho stavby už pře djejím dokončením. Vizualizace zachytily celý pozemek (na leteckém sníku), okolí srubu a samotný srub včetně jeho interiérů.

Zahrada České Libchavy

Asistence u zahrady od počátku veškerých úprav ve fázi rozestavěné hrubé stavby RD. Řešeny byly veškeré modelace terénu a celková studie zahrady, obsahující projekci koupacího jezírka s molem a opalovací plochou, zeleně, dlažeb, pergoly se saunou, ohniště, herního prvku a oplocení. Proběhla realizace koupacího jezírka, dláždění, ohniště, herního prvku a část zahrady byla osázena zelení y (přírodně laděné skupiny v prudkých svazích) včetně trávníků.

V této zahradě je na fotodokumenatci podrobně sledovat vývoj realizace celého řešení.

Zahrada v Náchodě

Řešení prudkého svažitého pozemku s převýšenm přes 3 m si vyžádalo počítačovou simulaci celé zahrady. Po podrobném geodetickém zaměření byl vytvořen model stávající stavu, na který navázaly vysoké opěrné zdi. Tyto zaručí již rozumnou svažitost budoucí zahrady, která bude využita jako kladný prvkem v celé kompozici. Plánovány jsou veškeré ploty, opěrné zdi a dlažby, studie řešila i pergolu a umístění budoucího koupacího jezírka. V další fázi bude řešena ve studii zahrada s ohledem na rozmístění a funkci zeleně a teprve po dokončení veškerých zásadních stavebních prací dojde k řešení samotného osázení.

Zahrada Vysoké Mýto

Kolem velkého bungalovu byla řešena celá zahrada. Pergolu řešil architekt spolu se stavbou RD, stejně jako bazén a přistupovou cestu k němu. Zahrada byla kompletně osázena, založen byl kobercový trávní, který pilně opečovává robotická sekačka. Výsadby byly realizovány bez autorského dozoru, osazovací plán nebyl respektován. Vsoučasné době se řeší nevyhovující stav některých partií, které budou znovu přeřešeny vzhledem k celkové komcepci zahrady. Opět důkaz potřebnosti autorského dozoru a dostatečné komunikace mezi ním a realizační firmou.

Zahrada v Kožlanech

Pro klienta firmy G SERVIS byla řešena kompletně celá zahrada včetně bazénu a velké pergoly. Návrh byl logicky propojen s vizualizacemi, do kterých vstupoval zákazník, na jedinčený vývoj a výsledky práce se můžete podívat zde.

Kompletní osazovací plán bude připraven po alespoň hrubé realizaci stavebních prvků. Zahrada v

Zahrada v Celném

V malé obci v podhůří Orlických hor byla řešena zahrada kolem krásné novostavby chalupy. Do zahrady bylo zakomponováno menší víceúčelové hřiště s umělým povrchem, terasa a stávající zeleň. Druhy a materiály byly voleny s ohledem na venkovské prostředí.

Zahrada v Hradci Králové

Na velmi malém pozemku vedle stavry RD na okraji Hradce Králové byla řešena měststká zahrada ve třech naprosto odlišných variantách, které ale respektovaly základní požadavky investora. Návrhy doprovodily rychlé skici jednotlivých řešení.

Zahrada v Hylvátech

Kolem velkého RD a úložných staveb byla kompletně řešena zahrad pouz s požadavkem na zeleň a její snadnou údržbu.

Zahrada v Chocni

Zahrada kolem klasického pěkně ztvárněného RD na poměrně komplikovaném pozemku s prudkými svahy a sníženou zamokřenou částí. Zahrada byla ve studii řešena ve dvou variantách, po konzultaci pak dořešena v kompltní PD. Celek je již zrealizován, prozatím nemám zdokumentováno.

Zahrada v Libchavách

Jedinečné místo se silným geniem loci na starém větším „dvorku“. Probíhající rekonstrukce stavebních objektů jsou dlouhodobě konzultovány, zahrada je navržena, na své úpravy čeká ale až po dokončení stavebních úprav, prozatím je zrealizována pouze menší opěrná zeď z opuky. Celé řešení zahrady bude oživeno poklady, nalezenými v okolních stavbách – využity budou pískovcová koryta, pískovcové díly starého komína, pískovcové bloky, ošatky, džbery apod.

Zahrada v Rychnově

Kolem zajímavě architektonicky ztvárněného RD byla řešena zahrada. Začleněna byla kvalitně vyřešená stavba garáže a skladu s navazujícím bazénem. Zahrada byla ve fázi studie řešena ve dvou odlišných variantách, na které navazovaly axonometrické skici.

Rekonstrukce a oživení zahrady ve Vysokém Mýtě

Již 6 let založená zahrada, kde jednoznačně dominovaly zakrslé druhy jehličnanů, byla sice nenáročná na údržbu, zároveň také ale velmi nudná a absolutně minimálně promněnlivá. Sám investor dospěl k názoru potřeby jejího oživení. Založen byl tedy svah, ve kterém je vodní kaskáda z valounů, využívaná dětmi ke hrám, oživeny byly zároveň výsadby za domem. Zahrada byla doplněna vzrostlými solitérami, které si vybíral přímo zákazník.

Zahrada kolem moderního domu ve Vysokém Mýtě

Pro zajímavě a jedinečně řešený dům s umně vyřešeným halvním pobytovým prostorem byla kompletně řešena zahrada. Spolupráce s odlišnými pohledy investorů na zahradu byla velmi zajímavá a pestrá. Zahrada v sobě bude zobrazovat architekturu domu, je založen ana moderních jednoduchých tvarech, zajímavě jsou seskupeny i řešené rostliny. V současné době je dokončeno řešení terasy a bazénu a dlážděných ploch se záhonem u vstupu, samotná zahrada byla prozatím pouze zatravněna a byl založen habrový živý plot. Dotvožení bude postupné podle finančních možností inevstorů.

Střešní zahrady

Střešní zahrada ve Skořenicích

Zajímavě řešený RD je umístěn na rozlehlém pozemku s vysokým podílem stávající zeleně. Zahrada byla řešena tak, aby byla perspektivní zeleň v maximální možné míře respektována, pozemek je z velké části již upraven. Střešní zahradu specifikoval architekt domu, naše firma řešila její extensivní osázení. Snad jediným problémem jsou poměrně četné nálety z okolních vzrostlých dřevin, které vyžadují četnou údržbu, jež ale klesá s postupných zarůstání ploch kobercovitými skalničkami.

Celá zahrada již dnes působí velmi harmonicky.

Střešní zahrada v Žamberku

Velmi členitý pozemek řešil architekt jediněčným a plně funkčním umístěním domu. Na střeše jeho garáže vznikla plocha pro zahradní výsadbu, splňující parametry intensivní zahrady, běžně ale neroznatelné od klasicky založené zahrady.

 • Studie terasy Karlovy Vary - Rýnský dvůr

  Studie terasy Karlovy Vary - Rýnský dvůr

 • AGRO CS a.s. - reprezentativní prostor, Česká Skalice

  AGRO CS a.s. - reprezentativní prostor, Česká Skalice

  V areálu firmy došlo k řešení plochy s ohledem na reprezentativní funkci. Kolem starého komína došlok vytoření pergoly, respektují vzhled historii komína, cestní síť i okraje záhonů jsou řešeny žulovou dlažbou, kterou měla firma k dispozici. Celá zbylá plocha je řešena geometricky s ohledem na uplatnění prezentace nabízených mulčovacích materiálů, trávníků apod.

  Klient: AGRO CS a.s., Česká Skalice | realizace: 2010

   

 • Obec České Libchavy

  Obec České Libchavy

  V obci byly řešeny plochy vytipované plochy veřejné zeleně. Ve formě studie bylo řešeno ozelenění plochy, která bude sloužit jako park a zároveň navazuje na rekonstruovaný sběrný dvůr. Při prezentaci a prosazování tohoto záměru pomohly kvalitní vizualizace rekonstruovného sběrného dvora i navazujícího parčíku.

 • McDonald´s Hradec Králové - návrh zeleně

  McDonald´s Hradec Králové - návrh zeleně

  Kolem pobočky McDonald´s v Hradci Králové na okruhu jsme řešili návrh ozelenění firemního areálu. Zeleň byla vybírána s ohledem na nepříznivé podmínky způsobené frekventovanou dopravou. Návrh zeleně připravil podmínky pro krásné a příjemné posezení takřka v centru města.

  Klient: McDonald´s Hradec Králové | realizace: 2009

 • Pozemek se srubem v Berouně

  Pozemek se srubem v Berouně

  Kolem krásného rozestavěného srubu v Berouně byl řešen ve formě obecné studie celý pozemek, spadající do CHKO Křivoklátsko. Podrobnějii bylo řešeno blízké okolí domu, kde je naprojektován rybník s ostrůvkem, dále parkovací kapacity, rozlehlá terasa, kamenité přírodní svahy a molo. Byly také připraveny kvalitní fotorealistické vizualizace, které slouží jako podklad pro prodej celého pozemku včetně jeho stavby už před jejím dokončením. Vizualizace zachytily celý pozemek (na leteckém snímku), okolí srubu a samotný srub včetně jeho interiérů.

  Klient: Soukromý investor | realizace: 2010

 • Zahrada v Českých Libchavách

  Zahrada v Českých Libchavách